Specijalna ponuda virtuelne kancelarije za nove klijente!

specijalna ponuda virtuelne kancelarije
Započnite korišćenje dok traje ova specijalna ponuda i iskoristite popust trajno!
*ponuda vazi za nove klijente koji se registruju na nasoj adresi za vreme trajanja akcijske ponude, za plaćanje 12 meseci unapred. Za ostale opcije plaćanja, posetite našu stranicu virtuelne kancelarije.
Pozovite 381 11 3183 541
ili 381 62 100 24 24
(WhatsApp, Viber,Telegram)

Preduzetnik ili DOO – šta registrovati?

Kako biste odlučili šta je bolje da registrujete, neophodno je da znate razlike između preduzetnika i DOO. U ovom tekstu navodimo te razlike i nadamo se da ćemo Vam pomoći u donošenju najbolje odluke.

Odgovornost za obaveze

Preduzetnik odgovara ličnom imovinom, dok osnivač DOO-a ne odgovara ličnom imovinom

DOO

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) za svoje obaveze odgovara isključivo imovinom DOO-a.

Preduzetnik

Za razliku od DOO, preduzetnik za obaveze preduzetnika odgovara ličnom imovinom. Preduzetnik za poreske obaveze odgovara i ličnom imovinom članova domaćinstva.

Porez na profit i porez na isplatu profita (dividendu)

Preduzetnik ne plaća porez na dividendu, dok je za DOO porez na dividendu (uglavnom) 15%

Vrsta poreza DOO Preduzetnik koji NIJE paušalac Preduzetnik paušalac
porez na profit 15% 10% Plaća samo poreze i doprinose po rešenju i nema obavezu obračunavanja profita. Očekivani iznos paušalnog poreza možete izračunati na sajtu Poreske uprave:

https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html

porez prilikom isplate profita vlasniku

(porez na dividendu)

15% kada je primalac dividende domaće fizičko lice.

Stope su različite u slučaju da su osnivači strana lica.

0% Plaća samo poreze i doprinose po rešenju i nema obavezu obračunavanja profita. Očekivani iznos paušalnog poreza možete izračunati na sajtu Poreske uprave:

https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html

Ukupno oporezivanje dobiti 27,75% 10% Plaća samo poreze i doprinose po rešenju i nema obavezu obračunavanja profita. Očekivani iznos paušalnog poreza možete izračunati na sajtu Poreske uprave:

https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html

Dodatno oporezivanje profita godišnjim porezom na dohodak građana

Da li je dobit dodatno oporezovana godišnjim porezom na dohodak građana, koji plaćaju fizička lica sa preko cca.  24.000 evra neto prihoda godišnje?

DOO

Ne, dobit DOO-a ne povećava iznos godišnjeg poreza na dohodak građana.

Preduzetnik

Da, u slučaju da preduzetnik kao fizičko lice ima prihod veći od cca. 24.000 evra godišnje(prihod od npr. izdavanja nepokretnosti, zaposlenja u nekoj drugoj firmi i slično), svaki dinar prihoda preko tog iznosa će mu biti oporezovan dodatno 10%

Preduzetnik paušalac

Paušalni prihod koji odredi Poreska uprava utiče na povećanje poreza u slučaju da preduzetnik kao fizičko lice ima prihod veći od cca. 24.000 evra godišnje (prihod od npr. izdavanja nepokretnosti, zaposlenja u nekoj drugoj firmi i slično), svaki dinar prihoda preko tog iznosa će biti oporezovan dodatno 10%.

Napominjemo da paušalno utvrđen prihod je jedna stvar, a stvarni prihod koji preduzetnik ostvari druge stvar, pa Vas molimo da ne protumačite pogrešno ovo pojašnjenje.

Npr. stvarni prihod paušalca može biti 5 miliona dinara, a paušalno utvrđen prihod na koji preduzetink plaća poreze i doprinose može istovremeno biti 800.000 dinara, jer Poreska uprava pretpostavlja da je preduzetnik paušalac imao i troškove, iako nije imao obavezu da ih dokumentuje (npr. troškove prevoza, troškove poslovnog prostora, troškove marketinga, poštanskih usluga, struje, vode i slično).

Paušalno oporezivanje

DOO ne može biti paušalno oporezovan, ali ne mogu ni svi preduzetnici biti paušalno oporezovani

DOO

DOO ne može biti paušalno oporezovan, već mora voditi dvojno knjigovodstvo.

Preduzetnik

Paušalno oporezivanje podrazumeva da preduzetnik svoje poreske obaveze plaća u fiksnom mesečnom iznosu koji mu saopšti Poreska uprava, i nema obavezu vođenja knjigovodstva.

Preduzetnik može biti paušalno oporezovan, ali postoje određeni uslovi za paušalno oporezivanje, definisani u Zakonu o porezu na dohodak građana.

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

  1. koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta
  2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
  3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
  4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;
  5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzeci od pravila pod brojem 2:

  • Izuzetak su preduzetnici koji vrše proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti.
  • Izuzetak je preduzetnik koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu. Tim preduzetnicima se na njegov zahtev može odobriti da porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod.

Test samostalnosti preduzetnika

Preduzetnik mora da ispuni kriterijume iz tkz. testa samostalnosti kako on ili njegovi klijenti ne bi bili dodatno oporezovani, dok DOO ne mora

DOO

Jedna od najvažnijih razlika izmedju preduzetnika i DOO je što DOO ne mora da vodi računa o tkz. testu samostalnosti, dok je on za preduzetnike i njihove klijente jako važan. U slučaju da DOO kupuje od preduzetnika, tada mora voditi računa da li preduzetnik od koga kupuje prolazi tkz. test samostalnosti, jer  u suprotnom rizikuje da plati veliki iznos poreza za sve transakcije koje je imao sa tim preduzetnikom.

Preduzetnik

Test samostalnosti preduzetnika treba da pokaže da li je preduzetnik samostalan u odnosu na svoje klijente.

Ako preduzetnik i klijent posluju duže vreme, i prilikom kontrole Poreska uprava oceni da preduzetnik nije samostalan u odnosu na klijenta, transakcije u tom odnosu bi bile dodatno oporezovane. Ako je klijent iz Srbije, klijent bi bio u obavezi da plati dodatne poreze i doprinose, a ako je klijent iz inostranstva, preduzetnik bi bio u obavezi da plati dodatne poreze i doprinose.

Na ovaj način Poreska uprava želi da motiviše preduzeća da angažuje lica kroz radni odnos u slučajevima kada priroda odnosa preduzeća i nekog lica ima karakteristike radnog odnosa.

Detaljno uputstvo u vezi sa testom samostalnosti preduzetnika je objavila Poreska uprava i to je zvanično uputstvo za primenu testa samostalnosti, a pojednostavljen – neformalni digitalizovan test samostalnosti možete uraditi na sajtu online test samostalnosti preduzetnika i oceniti da li da osnujete DOO (ako ne prolazite test samostalnosti) ili možete nastaviti sa razmatranjem opcije da osnujete preduzetnika (ako test pokaže da ste samostalni).

Potreba za knjigovođom

Preduzetniku paušalcu nije potreban knjigovođa, ako nema zaposlenih

DOO

DOO-u je neophodno da ima knjigovodju. Za novoosnovane firme najčešće je najisplativije rešenje je da im eksterna knjigovodstvena agencija vodi knjigovodstvo.

Preduzetnik koji NIJE paušalac

Preduzetnik koji nije paušalac, mora voditi dvojno knjigovodstvo. Preduzetnici najčešče angažuju eksterne knjigovodstvene agencije radi vođenja knjiga.

Preduzetnik paušalac

Preduzetnik paušalac u najvećem broju slučajeva nema potrebe da angažuje knjigovođu, jer sve kompletnu dokumentaciju veoma jednostavno može sam da vodi. Preduzetniku paušalcu je knjigovođa potreban u slučaju kada ima zaposlene radnike, pa je potrebno da knjigovođa svakog meseca uradi obračun zarada.

Mirovanje

DOO ne može registrovati mirovanje, dok preduzetnik može

DOO

DOO ne može registrovati mirovanje, pa ne možete očekivati da će poreske i druge obaveze DOO-a biti jednake nuli.

Preduzetnik

Preduzetnik može registrovati mirovanje, koje se stručno naziva privremeni prekid obavljanja delatnosti. Mirovanje može trajati neograničeno, i za vreme mirovanja miruju i obaveze preduzetnika za poreze i doprinose.

Likvidacija

Likvidacija DOO traje minimum 4 meseca

DOO

Likvidacija DOO traje minimum 4 meseca i ne postoji zakonska mogućnost da traje kraće.

Preduzetnik

Preduzetnika je moguće prvo staviti u mirovanje, pa nakon toga uraditi brisanje preduzetnika. Brisanje preduzetnika traje onoliko dugo koliko je potrebno da se pribave uverenja Poreske uprave i Lokalne poreske administracije da je preduzetnik izmirio sve obaveze za poreze i doprinose.

Za strance – potreba za boravišnom i radnom dozvolom

Preduzetnik stranac mora dobiti boravišnu i radnu dozvolu u Srbiji, dok osnivač-direktor DOO-a koji je stranac – ne mora da ima boravišnu i radnu dozvolu

DOO

Strani državljanin koji je osnivač i/ili direktor DOO-a, nema obavezu da ima boravišnu niti radnu dozvolu u Srbiji, u slučaju da njegov boravak u Srbiji ne traje duže od 90 dana u periodu od 6 meseci. To je u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca, član 3, stav 3, tačka 1.

Preduzetnik

Preduzetnik stranac mora u Srbiji da dobije boravišnu pa radnu dozvolu da bi mogao da posluje, i mora da ih redovno obnavlja.

Zato, nakon što registrujete preduzetnika, trebate aplicirati za privremenu boravišnu dozvolu u Upravi za strance, pa nakon toga za radnu dozvolu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Nakon što vam registrujemo preduzetnika. Mi vam možemo pomoći u vezi dobijanja boravišne i radne dozvole u Srbiji.

Kada dobijete boravišnu i radnu dozvolu, trebate se prijaviti na socijalno osiguranje što vam mi možemo pomoći i trebate registrovati JMBG u APR-u, što vam takođe mi možemo pomoći. Prijavom na socijalno osiguranje i redovnim placanjem doprinosa, ostvarujete pravo na penziono, zdravstveno i osiguranje za slucaj nezaposlenosti u Srbiji. Takođe, možete i izvaditi zdravstvenu knjižicu, što možete sami uraditi, jer je to jako jednostavno.